EMERGENCY RESPONSE CITATION BARS EMERGENCY RESPONSE CITATION BARS